Els termes i les condicions que s'indiquen a continuació regulen l'accés i l'ús de la web i dels serveis de l'espai virtual de Virtaula (d'ara endavant "VIRTAULA"), als quals s'accedeix des de l'adreça d'internet URL http://virtaula.com

VIRTAULA és un espai virtual de "la Caixa" per a la formació dels seus empleats i els empleats de les empreses del seu Grup que permet als usuaris aprendre en xarxa, compartir informació, idees i projectes de forma activa, sempre amb finalitats formatives.

Tots els empleats de "la Caixa" són usuaris registrats de VIRTAULA (en endavant l'usuari o els usuaris) i tenen assignat un nom i una contrasenya per accedir-hi. En conseqüència, s'ha generat per a cada usuari un perfil i un compte personal que dóna accés als serveis de VIRTAULA i que es podran fer servir en el moment en què accepti les Condicions d'Ús següents:

1. ACCÉS A VIRTAULA

L'accés a VIRTAULA està restringit als empleats de "la Caixa", de les empreses del Grup i d'altres usuaris autoritzats i registrats sempre que "la Caixa" els hi hagi facilitat un nom d'usuari i una contrasenya.

L'usuari s'obliga a mantenir la contrasenya d'accés a VIRTAULA en secret, a no comunicar-la a tercers i a fer-ne un ús diligent, sempre d'acord amb la finalitat per a la qual s'autoritza l'accés.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines web de VIRTAULA, així com les bases de dades, programes informàtics, logotips, marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, són propietat exclusiva de "la Caixa" o bé n'ostenta les llicències necessàries pel seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició, així com per a la seva transformació. Tot això, mentre no s'especifiqui expressament el contrari, o es tracti d'informació dels usuaris o bé d'informació que aparegui vinculada mitjançant enllaços.

Els continguts formatius de VIRTAULA que es posen a disposició dels usuaris, són propietat de "la Caixa" o bé n'ostenta les llicències necessàries pel seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública i posada a disposició, així com per a la seva transformació. Els continguts elaborats per empleats en virtut de la seva relació laboral seran propietat de "la Caixa" o de l'empresa del Grup a la que pertanyen, a qui correspondran tots els drets d'explotació.

No està permesa la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb les pàgines web i els continguts de VIRTAULA sense l'autorització expressa de "la Caixa" i per tant, constituirà una infracció castigada per la legislació vigent.

S'autoritza als usuaris registrats l'ús, la reproducció o la còpia, única i exclusivament d'aquells continguts que siguin necessaris per a les seves necessitats formatives.

"CaixaBank" es reserva sempre el dret d'actualitzar els continguts de les pàgines web de VIRTAULA, de modificar-los o d'eliminar-los, així com també de limitar-ne o impedir-ne l'accés de forma temporal o definitiva quan ho consideri oportú.

3. CONTINGUTS DELS USUARIS

"CaixaBank" no accepta cap responsabilitat que es derivi de l'ús incorrecte dels continguts, així com qualsevol responsabilitat sobre la informació no continguda a les pàgines de VIRTAULA, sobre la informació que no hagi estat elaborada per "la Caixa" o amb la seva autorització, així com per les informacions elaborades o les opinions expressades a títol personal pels usuaris de VIRTAULA. D'una manera especial, es refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines de tercers que puguin estar vinculades mitjançant enllaços des de les pàgines de VIRTAULA.

Els usuaris podran incorporar: articles, gràfics, fotografies, gravacions sonores i audiovisuals, als espais adients de VIRTAULA, única i exclusivament per a l'activitat formativa que realitzen. En aquest cas, aquests continguts seran propietat de l'usuari i per tant serà el titular dels drets d'explotació o bé tindrà la llicència o autorització necessaris per a la seva comunicació dintre de l'entorn de VIRTAULA.

En el cas de incorporar fotografies, a més de complir amb els requisits del paràgraf anterior, l'usuari s'abstindrà d'incorporar aquelles fotografies o imatges que puguin danyar o menyscabar la imatge o la intimitat de terceres persones. En el cas d'incorporar fotografies o imatges en les que apareguin terceres persones, l'usuari s'assegurarà d'haver obtingut l'autorització d'aquestes, de manera fefaent i per mitjà escrit, que conservarà a disposició de "la Caixa". L'usuari serà el responsable davant de qualsevol infracció o vulneració dels drets de propietat intel·lectual o de imatge de tercers.

"CaixaBank" es reserva sempre el dret d'eliminar aquells continguts que no compleixin els requisits establerts en les presents Condicions, així com limitar-ne la seva vigència de forma temporal o definitiva sempre que ho consideri oportú.

4. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DATES

Les dades de caràcter personal relatives als usuaris de VIRTAULA estan integrades en fitxers de "la Caixa" i són tractades única i exclusivament per a les finalitats formatives pròpies que es desenvolupen en VIRTAULA.

Les dades de l'usuari (nom, cognom i centre de treball) que apareixen a VIRTAULA són dades que consten en el fitxer d'empleats de "la Caixa", en conseqüència la modificació o cancel·lació de les dades d'aquest fitxer implicarà la seva modificació o cancel·lació a VIRTAULA. Les demés dades que formen part del perfil de VIRTAULA són introduïdes per l'usuari i aquest les pot modificar i cancel·lar sempre a l'espai de VIRTAULA. En relació a les dades del perfil, l'usuari consent el tractament de les mateixes per a les finalitats pròpies de l'espai virtual, la qual cosa implica que aquestes dades siguin accessibles per part de tots els usuaris de VIRTAULA.
Així mateix, s'han adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit segons la legislació sobre protecció de dades.

En cap cas, "la Caixa" accepta cap responsabilitat per dades de caràcter personal o no, que els usuaris vulguin, lliurement, comunicar o transmetre a la resta de la comunitat o a tercers, mitjançant els espais de comunicació de VIRTAULA.

Tots els usuaris que formen part de VIRTAULA hauran d'observar confidencialitat estricta sobre les dades relatives a la resta d'usuaris, a les quals puguin tenir accés amb ocasió d'ésser usuari de VIRTAULA.

5. NORMES DE CONDUCTA

VIRTAULA no ha de ser utilitzat com un canal per a la transmissió d'instruccions relacionades amb les facultats de direcció i control pròpies de "la Caixa", ni en cap cas ha de substituir ni complementar als canals de comunicació interna de "la Caixa", tal com la intranet, les normes, les circulars o qualsevol altre.

L'usuari s'obliga expressament a fer ús de VIRTAULA d'una manera diligent i correcta, respectant les normes de conducta i bon ús que s'enumeren a continuació:

  • L'usuari es compromet a no utilitzar VIRTAULA per a dur a terme activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums i a l'ordre públic, o amb finalitats il·lícites, prohibides o que puguin ser lesives del drets i dels interessos de tercers.
  • L'usuari està obligat a no assetjar ni molestar altres usuaris; a no recollir ni emmagatzemar informació personal d'altres usuaris i a no comunicar a tercers aliens, dades d'altres usuaris de VIRTAULA.
  • L'usuari accepta i es compromet a fer-ne ús de VIRTAULA per a finalitats estrictament formatives. Per tant, queda prohibit tot ús de VIRTAULA aliè a les esmentades finalitats, especialment si aquestes són de caire comercial o lucratiu.
  • Queda expressament prohibit que l'usuari autoritzi a terceres persones alienes a VIRTAULA a fer-ne un ús total o parcial de VIRTAULA.
  • Queda expressament prohibit l'ús o l'aplicació, amb ànim de lucre o sense, de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics de VIRTAULA per finalitats alienes a VIRTAULA. En aquest sentit, queda prohibida qualsevol forma d'explotació no autoritzada per part dels usuaris, dels continguts i serveis de VIRTAULA.
  • L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts i els serveis de VIRTAULA de manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar l'espai virtual o impedir-ne el seu ús normal per part dels altres usuaris.
  • Queda prohibida la difusió, emmagatzematge i gestió de continguts que siguin susceptibles d'infringir drets de tercers o de qualssevol normatives reguladores de drets de naturalesa civil, penal, administrativa o de qualsevol altra naturalesa.

6. CORREU ELECTRÒNIC DE VIRTAULA

Respecte del servei de correu electrònic, l'usuari queda obligat a:

  • No enviar mitjançant el seu correu electrònic de VIRTAULA publicitat o qualsevol mena de comunicacions amb finalitats comercials. Expressament queda prohibida la tramesa de missatges massius, els que puguin constituir "missatge escombraries" (spam) o qualsevol tipus de comunicacions o cartes en cadena.
  • No enviar comunicacions a clients de "la Caixa", ni qualsevol altre tipus de comunicació dirigida als usuaris que sigui aliena al seu interès formatiu.

7. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS I PUBLICACIÓ

"CaixaBank" es reserva el dret de modificar o substituir aquestes Condicions de Servei i, en el seu cas, informarà puntualment a tots usuaris pels mitjans que s'estableixin als referits efectes a VIRTAULA. Les modificacions o les noves condicions seran aplicables des del moment en que estiguin a disposició dels usuaris, sense que sigui necessària la seva acceptació expressa.

CaixaBank, Barcelona  2017

 

POLITICA DE COOKIES

Virtaula (d'ara endavant, "la Plataforma") utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de mesurar i fer seguiment de l’activitat realitzada.

En fer clic en qualsevol botó, casella de verificació o enllaç contingut a la Plataforma, emplenar un formulari, iniciar sessió, descarregar qualsevol contingut o fer scroll, l'usuari manifesta que accepta l'ús de cookies que fa la Plataforma i la instal·lació d'aquestes a l'ordinador que empri (inclosos els dispositius mòbils i navegadors) per accedir i navegar pels continguts, així com la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal de l'usuari de la manera i amb les finalitats que es descriuen en aquesta política de cookies.

En cas de no estar d'acord amb aquesta política de cookies, l'usuari s'ha d'abstenir de fer servir la Plataforma i l'ha d'abandonar immediatament.

1. ¿ QUÈ ÉS UNA COOKIE?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al terminal (per exemple, un ordinador, un telèfon mòbil, una tauleta, etc.) de l'usuari quan accedeix i navega en determinades pàgines web o plataformes, com ara aquesta mateixa. Les cookies permeten que aquestes pàgines web i plataformes, entre altres coses, monitorin, emmagatzemin i recuperin informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari (per exemple, preferències, perfil, claus d'accés, etc.), així com informació tècnica relacionada amb la navegabilitat dels llocs web i les plataformes. Les cookies també contribueixen a la funcionalitat, usabilitat i accessibilitat dels llocs web i les plataformes.

Segons la funció i la finalitat de les cookies, n'hi ha de diversos tipus:

- Analítiques: Aquestes cookies recullen informació perquè els llocs web o plataformes puguin realitzar una avaluació de l'ús que en fa l'usuari i de la seva activitat general, així com recopilar dades estadístiques. Les cookies analítiques mesuren i recullen dades de la Plataforma (visites, paràmetres de trànsit, clics, pàgines vistes, etc.) per entendre-la i optimitzar-la.

- Socials: Són necessàries per gestionar les xarxes socials externes (Facebook, Google, Pinterest, etc.). Tenen la funció de controlar la interacció amb els widgets socials dins d'una pàgina web o plataforma.

- Tècniques: Aquestes cookies són estrictament necessàries perquè els llocs web i les plataformes puguin funcionar, i permeten que l'usuari hi navegui i faci servir les diferents opcions i serveis.

- De publicitat i comportamentals: Recullen informació sobre els hàbits de navegació i el comportament de l'usuari per identificar-ne les preferències, els gustos i els hàbits dins d'una plataforma específica. Aquestes cookies permeten adequar el contingut de la publicitat a l'anàlisi que es fa dels hàbits de navegació de l'usuari i a les característiques que se'n dedueixen, com ara la localització, el grup d'edat o el gènere.

- De personalització: Són les que permeten que els llocs web o plataformes conservin unes preferències determinades (per exemple, l'idioma, el país, la configuració regional, etc.) que l'usuari prefereix en la seva primera visita (i les posteriors) a la Plataforma.

- De tercers: Les cookies de tercers són titularitat de tercers i les fan servir els llocs web i les plataformes per gestionar i millorar el contingut i els serveis que ofereixen.

Per obtenir més informació sobre les cookies, l'usuari pot visitar la pàgina web http://www.allaboutcookies.org/es

2. QUINS TIPUS DE COOKIES FA SERVIR LA PLATAFORMA?

Per millorar la seva experiència i el servei, fem servir cookies pròpies i de tercers, que poden classificar-se segons la finalitat de la manera següent:

Cookies tècniques pròpies

Es fan servir per permetre la comunicació correcta entre l'equip de l'usuari i la xarxa, i intervenen en funcions com ara identificar la sessió de l'usuari, comprovar que l'usuari utilitza el servidor d'aplicacions, l'accés al seu compte i utilitzar elements de seguretat.

Cookies de personalització pròpies

Es fan servir per identificar l'usuari dins la Plataforma, de manera que pugui accedir-hi amb les seves característiques predefinides, com l'idioma de preferència a la Plataforma, l'acceptació per part de l'usuari de la política de cookies i altres serveis.

Cookies analítiques pròpies

Es fan servir per conservar informació sobre l'entorn de la Plataforma a la qual accedeix l'usuari en el moment en què inicia sessió.

Cookies analítiques de tercers
Google Analytics

Utilitzem Google Analytics a la Plataforma. Es tracta d'un servei analític que presta l'empresa Google, Inc. (en adelante, " Google"). Per mitjà de les Google Analytics, analitzem la interacció de l'usuari amb la Plataforma, fem un seguiment dels seus hàbits de navegació a la Plataforma i recollim dades de la seva activitat perquè puguem mesurar-ne el rendiment.

Google és una empresa amb seu als Estats Units. Per tant, les dades tractades per Google Analytics (inclosa la direcció IP de l'usuari) es poden transferir als Estats Units i emmagatzemar als servidors de Google ubicats en aquest país.

L'usuari pot gestionar i bloquejar el tractament de les seves dades de caràcter personal a través de Google Analytics mitjançant la configuració del navegador emprat per accedir a la Plataforma.

L'usuari pot ampliar aquesta informació sobre Google Analytics fent clic aquí.

D'altra banda, l'usuari pot desactivar Google Analytics instal·lant un complement d'inhabilitació. L'usuari pot obtenir més informació sobre aquest complement fent clic aquí .

3. COM PUC DESACTIVAR O ELIMINAR LES COOKIES QUE UTILITZA LA PLATAFORMA?


L'usuari pot gestionar l'activitat de les cookies, bloquejar-les o eliminar-les amb la selecció de la configuració apropiada del navegador emprat per navegar per la Plataforma. En cas contrari, la navegació per la Plataforma per part de l'usuari implica l'acceptació del seu ús d'acord amb el que s'exposa aquí.

NAVEGADORS PC

Mozilla Firefox: En cas d'utilitzar el navegador Mozilla Firefox, l'usuari pot obtenir informació sobre la forma de gestionar o bloquejar l'ús de cookies i eliminar-les fent clic aquí .

Internet Explorer: En cas d'utilitzar el navegador Internet Explorer, l'usuari pot obtenir informació sobre la forma de gestionar o bloquejar l'ús de cookies i eliminar-les fent clic aquí .

Google Chrome: En cas d'utilitzar el navegador Google Chrome, l'usuari pot obtenir informació sobre la forma de gestionar o bloquejar l'ús de cookies i eliminar-les fent clic aquí .

Apple Safari: En cas d'utilitzar el navegador Apple Safari, l'usuari pot obtenir informació sobre la forma de gestionar o bloquejar l'ús de cookies i eliminar-les a la versió Safari 6/7 (Mavericks) fent clic aquí i a la versió Safari 8 (Yosemite) aquí .

Opera: En cas d'utilitzar el navegador Opera, l'usuari pot obtenir informació sobre la forma de gestionar o bloquejar l'ús de cookies i eliminar-les fent clic aquí .

NAVEGADORS DE DISPOSITIUS MÒBILS

IOS: L'usuari pot obtenir informació sobre la forma de gestionar o bloquejar l'ús de cookies i eliminar-les a Opera (en anglès) fent clic aquí, en Safari aquí i a Google Chrome aquí .

Android: L'usuari pot obtenir informació sobre la forma de gestionar o bloquejar l'ús de cookies i eliminar-les a Mozilla Firefox fent clic aquí i a Google Chrome aquí .

Windows Phone: L'usuari pot obtenir informació sobre la forma de gestionar o bloquejar l'ús de cookies i eliminar-les a la versió Windows Phone fent clic aquí .

El bloqueig, la deshabilitació o l'eliminació de les cookies emprades a la Plataforma pot afectar la seva plena funcionalitat, de manera que alguns dels seus serveis o funcions no estiguin disponibles per a l'usuari.